Disclaimer

Op de website www.ooglasertrefpunt.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruikmaking van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig (medisch) advies. Indien u zonder verificatie of nader (medisch) advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en er gebruik gemaakt wordt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ooglasertrefpunt.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of zonder onderbreking functioneert. Het is niet toegestaan door gebruik te maken van deze website; andere bezoekers te storen; het functioneren van deze website in gevaar te brengen; de geboden informatie aan te tasten.

Database

Behoudens de eigenaar van de site, ingehuurde externe partijen of de hosting provider is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan om via FTP of anderszins in te loggen of contact te maken met de (forum)database met de opzet om bestanden te verminken en/of te verwijderen. Tegen de persoon die dit verbod negeert zal een strafrechtelijke aanklacht ingediend worden. Verder zal deze persoon aansprakelijk gesteld worden voor alle directe en indirecte schade voortvloeiend uit de verboden handeling(en).

Links naar sites van derden

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en diensten verstrekt door derden. Ooglasertrefpunt.nl kan niet garanderen dat dergelijke informatie redelijk, juist, volledig of actueel is. Ooglasertrefpunt.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Zonder verificatie of zonder nader advies gebruik maken van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u voor eigen rekening en risico.

Electronische communicatie

Berichten die u stuurt aan Ooglasertrefpunt.nl kunnen per e-mail onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. U wordt geadviseerd om geen gevoelige informatie per e-mail aan ons te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan ons per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Aansprakelijkheid

Ooglasertrefpunt.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Ooglasertrefpunt.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Ooglasertrefpunt.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van eigenaren en medewerkers van Ooglasertrefpunt.nl

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website geboden en gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse en Belgische publiek en worden beheerst door het Nederlands en Belgisch recht. De Nederlandse en Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Ooglasertrefpunt.nl behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website ten allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. Deze disclaimer regelmatig raadplegen verdient aanbeveling zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.